fbpx

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών: Ο καμβάς της καριέρας σου

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) ιδρύθηκε το Γενάρη του 1837. Από το 1930 είναι αυτοτελές Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ισότιμο προς το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σκοπός της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών είναι να αναπτύσσει τις καλλιτεχνικές δεξιότητες των φοιτητών και να τους παρέχει τις αναγκαίες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις γύρω από τις εικαστικές τέχνες μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας και να συμβάλλει στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εισιτήριες εξετάσεις
 για την εισαγωγή σπουδαστών στο τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών έχουν:
α) οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Λυκείου ή εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.
β) Σε ποσοστό μέχρι 15% επί του εκάστοτε οριζόμενου αριθμού εισακτέων οι κάτοχοι απολυτηρίου τριταξίου Γυμνασίου ή ενδεικτικού προαγωγής από αντίστοιχη τάξη εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού, εφόσον έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, διαπιστωμένη με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων εξετάσεων της Σχολής.

Οι εισιτήριες εξετάσεις της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών προκηρύσσονται από την Σύγκλητο της Σχολής και διενεργούνται το μήνα Σεπτέμβριο. Η προκήρυξη αναρτάται υποχρεωτικά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, αποστέλλεται για ανακοίνωση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται από τον ίδιο τον υποψήφιο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του κάθε χρόνο στη γραμματεία του τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, από 25 μέχρι και 31 Αυγούστου εκάστου έτους, και είναι:
α) Αίτηση συμμετοχής
β) Τίτλος σπουδών και
γ) Δύο μικρές φωτογραφίες του υποψηφίου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, προκειμένου να κριθούν για την υπαγωγή τους στην κατηγορία εκείνων που έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών από 1 μέχρι και 10 Ιουνίου κάθε χρόνο, και συνοδεύονται από φάκελο με σχετικές εργασίες. Η αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις είναι έντυπη και χορηγείται στους υποψηφίους από τη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, κατά τη χρονική περίοδο υποβολής των δικαιολογητικών των υποψηφίων.
Σε κάθε υποψήφιο παραδίδεται πριν από τις εξετάσεις «Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου», το οποίο φέρει επικυρωμένη τη φωτογραφία του, αναγράφει τα ατομικά του στοιχεία και έχει υπογραφεί από τον Γραμματέα του τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

Οι εισιτήριες εξετάσεις διενεργούνται από Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων στην οποία συμμετέχουν τα μέλη του Δ.Ε.Π. της βαθμίδας Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή των Τομέων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Στην Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων συμμετέχουν επίσης ένα (1) μέλος του Δ.Ε.Π. από τη βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών και ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τη βαθμίδα των Λεκτόρων, οι οποίοι ορίζονται από τη Σύγκλητο.

Το λεπτομερές πρόγραμμα, η διάρκεια των εξετάσεων και οι προαιρετικές ή υποχρεωτικές δοκιμασίες των υποψηφίων, καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων και γνωστοποιούνται το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και προαιρετικά με δημοσίευση της περίληψης της σε ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας.

Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων έχει τη γενική ευθύνη για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, συγκροτεί την Επιτροπή Εποπτείας που αναφέρεται στο άρθρο 6 της παρούσης Υπουργικής Απόφασης, ορίζει τα λοιπά αρμόδια για τις εξετάσεις όργανα, δίνει τις απαραίτητες οδηγίες, βαθμολογεί, καταρτίζει και εγκρίνει τον πίνακα με τη βαθμολογία όλων των εξετασθέντων.

Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο Α΄ έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών εκτελούν έργα εικαστικά από διάφορα πρότυπα, έμψυχα ή άψυχα ή και από τα δύο. Τα πρότυπα είναι τουλάχιστον δύο. Η Επιτροπή Εισιτηρίων εξετάσεων ορίζει και τοποθετεί τα πρότυπα στις αίθουσες των διαγωνιζομένων. Για κάθε δοκιμασία ο διαγωνιζόμενος επιλέγει ελεύθερα ένα ή περισσότερα πρότυπα εκτός από την ή τις δοκιμασίες εκείνες, τις οποίες έχει τυχόν ορίσει σαν υποχρεωτικές με απόφαση της η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο.

• Τα έργα τα οποία εκτελούν οι υποψήφιοι είναι:
(α) Σχέδια σε φύλλο χαρτιού με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι
(β) Χρώμα σε χαρτόνι με τέμπερα, ακουαρέλα, ακρυλικά ή παστέλ.
Τα φύλλα χαρτιού και τα χαρτόνια χορηγούνται από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών ενώ τα άλλα απαιτούμενα υλικά προσκομίζονται από τους υποψηφίους.

• Από το σύνολο των έργων που εκτελεί κάθε υποψήφιος επιλέγει και παραδίδει στον Επιτηρητή:
(α) ένα μέχρι δύο (1−2) σχέδια από το αναλογικό σχέδιο εκ του φυσικού (μαύρο− άσπρο από το γύψινο εκμαγείο) που εκπόνησε ο υποψήφιος την 1η και 2η ημέρα των εξετάσεων,
(β) ένα μέχρι δύο (1−2) έργα με χρώμα από την άσκηση χρώματος εκ του φυσικού−σύνθεση, που εκπόνησε ο υποψήφιος την 3η ημέρα των εξετάσεων,
(γ) μια άσκηση με θέμα το οποίο κληρώνεται μεταξύ τριών (3) θεμάτων που έχουν υποβληθεί από την Επιτροπή την ίδια μέρα και ώρα των εξετάσεων και το οποίο ανακοινώνει η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων. Η άσκηση αυτή αντιμετωπίζεται ελεύθερα από τους υποψήφιους (σχέδιο ή χρώμα), οι οποίοι παραδίνουν ένα (1) έργο που εκπονείται την 4η ημέρα των εξετάσεων, και
(δ) μια άσκηση με ελεύθερο θέμα, το οποίο επιλέγει ο κάθε υποψήφιος και αντιμετωπίζεται ελεύθερα (σχέδιο ή χρώμα), και παραδίνει ένα (1) έργο.

• Εισαγωγή Κυπρίων

Οι ομογενείς από την Κύπρο, ανεξάρτητα από την υπηκοότητά τους και τον τόπο κατοικίας ή διαμονής τους, εισάγονται στο τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, και σε ποσοστό 5% επιπλέον του οριζόμενου κάθε χρόνο αριθμού εισακτέων, κατόπιν εξετάσεων οι οποίες διενεργούνται στην Κύπρο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Υπουργικής Απόφασης. Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, συγκροτεί το μήνα Ιούνιο κάθε χρόνο εξεταστική επιτροπή από τρεις ελληνικής καταγωγής καλλιτέχνες πτυχιούχους του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών με τους αναπληρωτές τους. Ονομαστικός πίνακας των επιτυχόντων με τη φροντίδα του Υπουργείου Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας αποστέλλεται το μήνα Σεπτέμβριο στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και κοινοποιείται και στο Υπουργείο Παιδείας.

Σημαντικές Ημερομηνίες:
• 1 μέχρι και 10 Ιουνίου υποβολή αίτησης (συνοδευόμενη από φάκελο με σχετικές εργασίες)
• 25 μέχρι και 31 Αυγούστου υποβολή δικαιολογητικών
• Σεπτέμβριο εκάστου έτους οι εισιτήριες εξετάσεις

Επιμέλεια κειμένου: Αλεξιάδου Ειρήνη, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας EMPLOY

Πηγή: e-employ.gr


Μείνετε συντονισμένοι, κάνοντας like στην σελίδα των Φροντιστηρίων «αξία» στο Facebook ή Follow στο Instagram, για να ενημερώνεστε άμεσα σχετικά με όλα τα εκπαιδευτικά νέα.

Ετικέτες: